2:21 am - Monday May 21, 2018

माप-तौल के विभिन्न मात्रक सामान्य विज्ञान नोट्स हिंदी में:-

%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%aa-%e0%a4%a4%e0%a5%8c%e0%a4%b2-%e0%a4%95%e0%a5%87-%e0%a4%b5%e0%a4%bf%e0%a4%ad%e0%a4%bf%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8-%e0%a4%ae%e0%a4%be%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%95

 • लम्बाई:- मीटर
 • द्रव्यमान:- किलोग्राम
 • समयः- सेकण्ड
 • कार्य तथा उर्जा:- जूल
 • विधुत धाराः- एम्पियर
 • उष्मागतिकी तापः- केल्विन
 • ज्योति तीव्रताः- कैण्डेला
 • कोणः- रेडियन
 • ठोस कोणः- स्टेरेडियन
 • बलः- न्यूटन
 • क्षेत्रफलः-वर्गमीटर
 • आयतनः-धनमीटर
 • चालः- मीटर प्रति सेकण्ड
 • कोणिय वेगः- रेडियन प्रति सेकंण्ड
 • आवृतिः- हटर््ज
 • जडत्व आधूर्णः- किलोग्राम वर्गमीटर
 • संवेगः-किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड
 • आवेगः- न्यूटन प्रति सेकंड
 • दाबः- पास्कल
 • शक्ति:- वाट
 • विधुत आवेशः- कूलाॅम
 • विभवान्तरः- वोल्ट
 • विधुत प्रतिरोधः- ओम
 • विधुत धारिताः- फैरड
 • प्रेरकः- हैनरी
 • चुम्बकीय फलस्कः- वेबर
 • ज्योति फलस्कः- ल्यूमेन
 • प्रदीप्ति धनत्वः- लक्स
 • तरंगदैध्र्यः- ऐंग्सटाम
Filed in: General Knowledge

No comments yet.

Leave a Reply

*

error: Content is protected !!